رفع تصرف از بیش از ۷۴ هزار متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی با ورود دادستانی در فیروزکوه
رفع تصرف از بیش از ۷۴ هزار متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی با ورود دادستانی در فیروزکوه

دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه از رفع تصرف از ۷۴ هزار و ۵۶۱ متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی در سال گذشته خبر داد.

دادستان عمومی و انقلاب فیروزکوه از رفع تصرف از ۷۴ هزار و ۵۶۱ متر مربع از اراضی ملی و منابع طبیعی در سال گذشته خبر داد.