گوزن ها در طلوع خورشید
گوزن ها در طلوع خورشید

گله گوزن ها در طلوع خورشید در نزدیکی قصبه « کراسنوی ننتسکی» روسیه. عکس: رویترز

گله گوزن ها در طلوع خورشید در نزدیکی قصبه « کراسنوی ننتسکی» روسیه.

گوزن

عکس: رویترز