واگذاری کیوسک گلفروشی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز
واگذاری کیوسک گلفروشی سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

به گزارش قلم پرس، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره ۴۲۵۷/۸۲-۱۴۰۰/۱۰/۲۲۰ تعدادی از کیوسکهای گلفروشی را بمدت ۱ سال مطابق با مشخصات مندرج در شرایط مزایده و قید شده در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی (کتبی) به اشخاص حقیقی و […]

به گزارش قلم پرس، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره ۴۲۵۷/۸۲-۱۴۰۰/۱۰/۲۲۰ تعدادی از کیوسکهای گلفروشی را بمدت ۱ سال مطابق با مشخصات مندرج در شرایط مزایده و قید شده در اسناد مزایده از طریق برگزاری مزایده عمومی (کتبی) به اشخاص حقیقی و حقوقی با شرایط اختصاصی واگذار نماید.

لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات شرکت کنندگان و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) انجام خواهد شد. ضمناً شرکت کنندگانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مزایده باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.

کلیه شرکت کنندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مزایده را طبق اسناد موجود در سامانه به صورت فیش بانکی یا ضمانتنامه معتبر بانکی به حساب شماره ۷۰۰۲۰۳۵۶۶۸۳۸۲ بانک شهر شعبه تبریز در وجه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز واریز نمایند.

مهلت فروش اسناد مزایده : از ساعت ۸ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲تا ساعت ۱۱ روز  پنجشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۷در بستر سامانه ستاد ایران.

آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد ایران تا ساعت ۱۱ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷می باشد و تنها فیش سپرده شرکت در مزایده بصورت فیزیکی را تا ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷به دبیرخانه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز واقع در توانیر فلکه گلپارک تحویل نمایند.

تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۴:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۷در بستر سامانه ستاد ایران در محل سازمان میادین خواهد بود.

کلیه شرکت کنندگان دارای شخصیت حقوقی جهت شرکت در مزایده باید فرم مشخصات صاحب یا صاحبان امضاء مجاز شرکت را به تایید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد تصدیق امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه بانکی – فیش سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در شرایط مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد  سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

ضمناً سازمان در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختار بوده و هزینه های چاپ آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده خواهد بود.