واگذاری سالن و فروش آلایش غیرخوراکی سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز
واگذاری سالن و فروش آلایش غیرخوراکی سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

 به گزارش قلم پرس، سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبات هیئت مدیره محترم، نسبت به انجام امور ذیل بمدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید. جهت دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت […]

 به گزارش قلم پرس، سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مصوبات هیئت مدیره محترم، نسبت به انجام امور ذیل بمدت یک سال شمسی از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی حائز شرایط دعوت بعمل می آید. جهت دریافت مدارک از تاریخ نشر آگهی به مدت ۱۰ روز به محل دبیرخانه سازمان به آدرس جاده تبریز آذرشهر­- بعد از پلیس راه – جنب پل دوم خسروشهر- جاده پیاذر بعد از روستای تازه کند نرسیده به روستای ساتلو مراجعه فرمایند.

 ردیف

 عنوان مزایده

 قیمت پایه به ریال براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری

مبلغ سپرده شرکت در مزایده به ریال

آخرین مهلت دریافت

پاکتها

زمان بازگشایی پاکتها

  شماره حساب بانکی جهت واریز سپرده شرکت در مزایده ها

۱

 فروش آلایش غیر خوراکی (خرخره، زردپی و مغز نخاعی گاوی)

 مبلغ ۲۲۰/۰۰۰ریال بازای هر کیلو گرم برای کل اقلام

 مبلغ ۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

ساعت ۱۲:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

۱۱۳۵۳۰۱۱۴۲۸۰۱ بانک سپه  شعبه خسروشاه بنام سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

۲

 فروش آلایش حرام (نرینه گاوی وگوسفندی)

مبلغ ۱/۱۰۰/۰۰۰ریال هر کیلو گرم نرینه گاوی و مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/ریال بازای هر کیلو دنبلان گوسفندی

مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال برای نرینه گاوی و مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال برای دنبلان گوسفندی.

ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

ساعت ۱۳:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

۱۱۳۵۳۰۱۱۴۲۸۰۱ بانک سپه  شعبه خسروشاه بنام سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

۳

 واگذاری سالن ذوب پیه به همراه تجهیزات داخل سازمان

مبلغ ۲/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال بازای هر ماه

 مبلغ ۱/۵۶۰/۰۰۰/۰۰۰

ریال

ساعت ۱۲:۰۰روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

ساعت ۱۳:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

۱۱۳۵۳۰۱۱۴۲۸۰۱ بانک سپه  شعبه خسروشاه بنام سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

۴

واگذاری محل استخوان گیری CS داخل سازمان

مبلغ ۴/۰۰۰ریال بازای هر کیلو گرم استخوان گیری بعنوان بهاء خدمات

مبلغ ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

۱۱۳۵۳۰۱۱۴۲۸۰۱ بانک سپه  شعبه خسروشاه بنام سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز

۵

واگذاری محل استخوان گیری داخل سازمان

مبلغ ۴/۰۰۰ریال بازای هر کیلو گرم استخوان گیری بعنوان بهاء خدمات

مبلغ ۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال

ساعت ۱۲:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

ساعت ۱۴:۳۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵

۱۱۳۵۳۰۱۱۴۲۸۰۱ بانک سپه  شعبه خسروشاه بنام سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز