موفقیت تکواندوکار آذربایجان‌شرقی در مسابقات انتخابی تیم ملیموفقیت تکواندوکار آذربایجان‌شرقی در مسابقات انتخابی تیم ملی