فروش قطعات جایگاه CNG
فروش قطعات جایگاه CNG

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز در نظر دارد ۴ دستگاه الکتروموتور ضد انفجار مورد استفاده در جایگاههای CNG را از طریق مزایده عمومی به شماره ۱۰۰۰۰۹۴۹۲۲۰۰۰۰۰۱ را  ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه […]

سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز در نظر دارد ۴ دستگاه الکتروموتور ضد انفجار مورد استفاده در جایگاههای CNG را از طریق مزایده عمومی به شماره ۱۰۰۰۰۹۴۹۲۲۰۰۰۰۰۱ را  ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) با شرایط ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی به فروش واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. لذا شرکت کنندگان واجد صلاحیت دعوت میشود به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس فوق الا شاره را تا ساعت ۱۹ روز شنبه مورخ  ۱۴۰۰/۱۱/۰۹دریافت نمایند. ضمنا در صورت نیاز میتوانید با شماره ۰۴۱۳۴۷۷۳۴۷۱ (دفتر امور قراردادهای سازمان) تماس حاصل فرمایند.

۱-محل تحویل الکتروموتورهای ضد انفجار مورد استفاده در جایگاههای CNG واقع درپایانه مسافربری مرکزی تبریز میباشد و برنده مزایده بایستی  بعد از ابلاغ برنده شدن با واریز نمودن مبلغ کل پیشنهادی نسبت به تحویل دستگاه مورد پیشنهادی در فرم شرایط مزایده اقدام نماید.

۲-مدت تحویل الکترو موتورها CNG  به مدت هفت روزکاری خواهد بود.

۳-مبلغ پیشنهادی باید نسبت به پایه ازحیث عدد و حروف مشخص و بدون ابهام بوده و درصورت اختلاف عددی و حروفی ملاک قیمت پیشنهادی حروفی است.  

۴- درمقابل فروش اشیاء مورد مزایده وجه نقد دریافت خواهد شد وپرداخت هرگونه مالیات وعوارض برعهده خریدار است.

۵- مبنای پایه مزایده هر کدام از الکترو موتورها طبق جدول بشرح بالا می باشد  .

۶- سپرده شرکت در مزایده هر کدام از دستگاهها طبق جدول بالا خواهد بود که بصورت واریز فیش بانکی یا ضمانت نامه بانکی بحساب سپرده ۱۰۰۴۹۰۴۰۸ سازمان نزد بانک شهر شعبه آزادی تبریز با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۳۰۳۴۵۷ و با شبا IR۹۶۰۶۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۰۴۹۰۴۰۸  واریز و  تنها سپرده شرکت در مزایده (پاکت الف) بعد از بارگزاری بصورت فیزیکی تا ساعت ۱۴ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹به امور قراردادهای سازمان مستقر در ساختمان شماره ۲ اداری پایانه مسافربری شهرداری تبریز تحویل نمائید  . (در فیش واریز کننده حتما” نام خود شرکت کننده قید شود).

۷-کمیسیون مزایده در قبول و یا رد یک یا کلیه پیشنهادات ارائه شده مختار است.

۸- مهلت دریافت خرید اسناد مزایده از تاریخ انتشار آگهی تا مورخه  ۱۴۰۰/۱۱/۰۹ساعت ۱۹بوده و مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی ساعت ۱۹ مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹و زمان بازگشایی پاکت ها راس ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخه  ۱۴۰۰/۱۱/۲۰تحت سامانه ستاد ایران در محل اتاق جلسه سازمان پایانه مسافربری شهرداری تبریز واقع در میدان ابوریحان – انتهای خیابان منظریه طبقه فوقانی سالن مسافرگیری پایانه مسافربری شهرداری تبریز میباشد.

۹-کمیسیون مزایده ابتدا پاکات الف شرکت کنندگان را که حاوی اطلاعات شرکت کننده و فرم شرایط مزایده و موارد درخواستی سازمان میباشد مفتوح وبررسی مینمایدو درصورت احراز شرایط وتوانائی لازم پاکت ب ایشان راکه حاوی قیمت پیشنهادی میباشدمفتوح وظرف۷روز نسبت به بررسی پیشنهادات وانتخاب برنده یا برندگان مزایده اقدام مینماید در صورت نیاز این مدت با نظرسازمان بمدت ۱۰ روزدیگر قابل تمدید است.     

۱۰- کلیه هزینه های آگهی مزایده (روزنامه رسمی و محلی، هزینه کارشناسی) به عهده برنده مزایده می باشد.

۱۱- سایرشرایط، در اسناد مزایده مندرج است و شرکت کننده کان بایستی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نموده و استخراج نمایند.

۱۲-کلیه مراحل برگزاری مزایده  از دریافت اسناد مزایده  تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد شد و الزام است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شرکت در مزایده  محقق سازند.

۱۳-اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف : آدرس تبریز- میدان ابوریحان – انتهای خیابان منظریه – ساختمان شماره ۲ اداری سازمان پایانه های مسافربری شهرداری تبریز و تلفن ۰۴۱۳۴۷۷۳۴۷۱ اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس : ۴۱۹۳۴-۰۲۱ دفتر ثبت نام: ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸

ردیف

نوع دستگاه

توان

مصرفی

مبلغ پایه

(بریال)

سپرده شرکت

در مزایده (بریال)

توضیحات

۱

الکتروموترو Weg

ضد جرقه ساخت برزیل

۱۳۰

کیلو وات

۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۵/۰۰۰/۰۰۰

کارکرد خیلی کم

(در حد نو و فابریک)

۲

الکتروموترو Weg

ضد جرقه ساخت برزیل

۲۲۰

کیلو وات

۲/۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰

کارکرد کم

(در حد نو)

۳

الکتروموتور Loehr

ضد جرقه ساخت آلمان

۲۰۰

کیلو وات

۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۹۰/۰۰۰/۰۰۰

کارکرده

اورهال شده (آماده بکار)

۴

الکتروموتور Loehr

ضد جرقه ساخت آلمان

۲۰۰

کیلو وات

۱/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۹۰/۰۰۰/۰۰۰

کارکرده

 اورهال شده (آماده بکار)