صدور احکام  اعضای کمیته‌های انضباطی و استیناف باشگاه تراکتور
صدور احکام  اعضای کمیته‌های انضباطی و استیناف باشگاه تراکتور
به پیشنهاد مدیرعامل و موافقت هیات مدیره، احکام اعضای کمیته‌های انضباطی و استیناف باشگاه تراکتور صادر شد.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، به پیشنهاد هوشنگ نصیرزاده، مدیرعامل و موافقت هیات مدیره احکام اعضای کمیته‌های انضباطی و استیناف باشگاه تراکتور که تاکنون به شکل سرپرستی اداره می‌شدند، توسط هوشنگ نصیرزاده صادر شد. براساس این احکام،  سعید محمد‌پور نویدان به عنوان رییس کمیته انضباطی، سیاوش عدل جوی به عنوان عضو و دبیر کمیته و  سعید مظفری‌زاده به عنوان عضو معرفی شدند.

همچنینبهزاد مبارکی به عنوان رییس کمیته استیناف،  رضا سکوتی به عنوان عضو و دبیر کمیته و عبدالله اقرعی به عنوان عضو کمیته استیناف باشگاه منصوب شدند.

انتهای پیام/