زیبایی های بی نظیر سد الخلج ، در بستان آباد
زیبایی های بی نظیر سد الخلج ، در بستان آباد
سد الخلج ، تیکمه داش بستان آباد در آذربایجان شرقی، واقع شده است.

 

عکس: مهرداد صدق‌روحی