خرید و تملک اراضی ائل گلی به سمت سبلان توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز
خرید و تملک اراضی ائل گلی به سمت سبلان توسط شهرداری منطقه ۲ تبریز

با توجه به اینکه شهرداری منطقه ۲ تبریز در نظر دارد در اجرای طرح مصوب توسعه شهری، اراضی و املاک واقع در گذر مصوب در طرح تفصیلی میدان ائل گلی به سبلان طبق موقعیت مشخص شده برروی نقشه به استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی […]

با توجه به اینکه شهرداری منطقه ۲ تبریز در نظر دارد در اجرای طرح مصوب توسعه شهری، اراضی و املاک واقع در گذر مصوب در طرح تفصیلی میدان ائل گلی به سبلان طبق موقعیت مشخص شده برروی نقشه به استناد لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و قانون نحوه تقدیم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ و سایر قوانین مدون تملک نماید، لذا بدینوسیله از کلیه مالکین اراضی و صاحبان هرگونه حقوق، واقع در محدوده طرح دعوت می شود ظرف مدت ۱۰ روز پس از نشر این آگهی نسبت به ارائه مدارک مربوط به مالکیت و حقوق خود جهت تکمیل پرونده و انجام توافق به واحد املاک شهرداری منطقه ۲ به نشانی بلوار ۲۹ بهمن مراجعه و یا ظرف مدت یک ماه پس از نشر این آگهی نسبت به معرفی یک نفر کارشناس رسمی دادگستری به این شهرداری اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم معرفی کارشناس در موعد مقرر اقدام قانونی در اجرای تبصره ۴ همان قانون بعمل خواهد آمد.