خرید تجهیزات دوربین‌های مرکز کنترل ترافیک سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری تبریز
خرید تجهیزات دوربین‌های مرکز کنترل ترافیک سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری تبریز

سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری تبریز به استناد مجوز شماره ۶۱۰۷۷/۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶در نظر دارد اجراء پروژه های مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. توضیح اینکه کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد. ردیف […]

سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری تبریز به استناد مجوز شماره ۶۱۰۷۷/۰۱ مورخه ۱۴۰۰/۰۹/۰۶در نظر دارد اجراء پروژه های مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. توضیح اینکه کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.

ردیف

موضوع مناقصه

برآورد اولیه (ریال)

تأمین اعتبار

مدت اجرا

سپرده شرکت در مناقصه (ریال)

۱

خرید و توسعه دوربینهای نظارت تصویری و تجهیزات مرکز کنترل ترافیک

۷۷/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰

منطقه

۶ ماه

۳/۸۸۲/۰۰۰/۰۰۰

۲

خرید تجهیزات و اجرای پروژه فیبر نوری به روش میکروترنج به طول ۱۰ کیلومتر

۲۵/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

منطقه

۶ ماه

۱/۲۷۵/۰۰۰/۰۰۰

۱- داشتن حداقل رتبه چهار شورای عالی انفورماتیک در زمینه شبکه داده ها ی رایانه ای و مخابراتی (در خصوص ردیف دوم)

۲- داشتن حداقل رتبه چهار شورای عالی انفورماتیک در زمینه خدمات پشتیبانی و شبکه داده های رایانه ای و مخابراتی و تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری یا ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای پایه و ابزارها (در خصوص ردیف اول)

۳- دارا بودن گواهی افتا و یا ارائه اسناد مثبته مبنی بر اقدام جهت اخذ گواهی مذکور

۴- داشتن حداقل دو فقره سابقه مرتبط با موضوع مناقصه با شهرداریهای کلانشهرها و یا ادارات کل راه و شهرسازی

۵- مبنای برآورد اولیه پروژه ها بر اساس قیمت کارشناسی می باشد.

۶- مهلت خرید اسناد مناقصه از روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۰تا ساعت ۱۱ صبح روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳(سامانه ستاد)

۷- مهلت بارگذاری مدارک از طریق سامانه ستاد از ساعت ۱۱:۳۰صبح روز پنجشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۰/۲۳تا ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۶می باشد. سپرده شرکت در مناقصه تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۶به امور قراردادهای سازمان واقع در میدان دانشسرا پارکینگ طبقاتی سهند طبقه سوم تحویل نمایند.

۸- تاریخ بازگشائی پیشنهادات ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۶در محل اتاق جلسه سازمان و در بستر سامانه ستاد خواهد بود.

۹- چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه نسبت به عقد قرارداد حاضر نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

۱۰- هزینه انتشار آگهی بر عهده برنده نهائی می باشد. سایر شرایط و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد.

  تاریخ انتشار آگهی ۱۴۰۰/۱۰/۲۰

مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری تبریز