مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی حفظ اصالت و هویت را هدف مهم ثبت ملی آثار ناملموس عنوان کرد.


مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌ شرقی حفظ اصالت و هویت را هدف مهم ثبت ملی آثار ناملموس عنوان کرد.