تعمیر و نگهداری سالن های ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز
تعمیر و نگهداری سالن های ورزشی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز

به گزارش قلم پرس، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای ماخوذه، پروژه های ذیل را با شرایط اولیه عنوان شده، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید : ۱- مناقصه تعمیر و نگهداری سالن های ورزشی شهرداری تبریز با برآورد اولیه ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و سپرده شرکت […]

به گزارش قلم پرس، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوزهای ماخوذه، پروژه های ذیل را با شرایط اولیه عنوان شده، از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید :

۱- مناقصه تعمیر و نگهداری سالن های ورزشی شهرداری تبریز با برآورد اولیه ۲۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال و سپرده شرکت در مناقصه۱/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ریال 

لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط و دارای صلاحیت، ظرفیت و پایه لازم ( دارای پایه ۵  در رشته ابنیه ساختمان یا در رشته راه و ترابری ) دعوت به عمل می آید از تاریخ نشر آگهی به تاریخ  ۱۴۰۰/۱۱/۹ روز شنبه  جهت دریافت اسناد و مدارک مناقصه تا روز  سه شنبه    مورخه  ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس:  www.setadiran.ir مراجعه نمایند. آخرین مهلت قبول پیشنهادات تا ساعت ۱۱روز شنبه  مورخه  ۱۴۰۰/۱۱/۳۰  بوده و پیشنهادات واصله راس ساعت۱۴:۰۰  همان روز در محل اتاق جلسه سازمان بازگشایی خواهند شد. سازمان  در رد یا قبول هر کدام از پیشنهادات مختار است. هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. برابر مقررات هیچکدام از اعضای شرکت کننده نباید مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد. هرگاه برنده مناقصه و نفر دوم حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب به نفع سازمان ضبط می گردد. سایر اطلاعات و جزئیات لازم در اسناد مناقصه درج گردیده است و جزء لاینفک قرارداد می باشد.