تصویب کلیات طرح بررسی تعرفه عوارض محلی
تصویب کلیات طرح بررسی تعرفه عوارض محلی

به گزارش قلم پرس، بر این اساس برخی سیاست‌های کلی  موجود جهت رعایت و اعمال در تعرفه عوارض محلی تصویب شد. بر اساس این مصوبه مقرر شد اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در تعرفه عوارض محلی سال آتی نگاهی به افزایش جهشی بین سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ داشته باشند و P.D ارزش منطقه‌ای اعمال‌شده توسط […]

به گزارش قلم پرس، بر این اساس برخی سیاست‌های کلی  موجود جهت رعایت و اعمال در تعرفه عوارض محلی تصویب شد.

بر اساس این مصوبه مقرر شد اعضای شورای اسلامی شهر تبریز در تعرفه عوارض محلی سال آتی نگاهی به افزایش جهشی بین سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۰ داشته باشند و P.D ارزش منطقه‌ای اعمال‌شده توسط شهرداری از P املاک بیشتر نباشد.

همچنین مقرر شد افزایش تعرفه عوارض محلی پروانه‌ها تا سقف ۲۰ درصد و افزایش تعرفه عوارض کمیسیون ماده صد تا سقف ۴۰ درصد و ۳۰ درصد عوارض خدمات سازمان‌ها باشد.

مقایسه عملی عوارض سال ۹۹ و ۱۴۰۰ و تصویب P.D عوارض سال ۱۴۰۰، ۲۷ درصد P  سال ۹۹ از دیگر مفاد این مصوبه بود.