بهره برداری موقت از دو بازارچه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز
بهره برداری موقت از دو بازارچه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز

به گزارش قلم پرس، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره ۲۵۶۵/۸۳-۱۴۰۰/۶/۱۵ حق بهره برداری موقت از بازارچه یاغچیان را جهت توزیع فرآورده های کشاورزی، دامی و ارزاق و سایر مایحتاج عمومـی شهروندان بمدت ۲ سال و به استناد مجوز هیات مدیره سازمان […]

به گزارش قلم پرس، سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز در نظر دارد به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره ۲۵۶۵/۸۳-۱۴۰۰/۶/۱۵ حق بهره برداری موقت از بازارچه یاغچیان را جهت توزیع فرآورده های کشاورزی، دامی و ارزاق و سایر مایحتاج عمومـی شهروندان بمدت ۲ سال و به استناد مجوز هیات مدیره سازمان به شماره ۲۲۸۰/۸۳-۱۴۰۰/۵/۱۸ حق بهره برداری موقت از بازارچه بیلانکوه را جهت توزیع فرآورده های کشاورزی، دامی و ارزاق و سایر مایحتاج عمومـی شهروندان بمدت ۲ سال، از طریق برگزاری مزایده عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به اشخاص حقیقی وحقوقی با شرایط اختصاصی واگذارنماید.

لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهادات شرکت کنندگان و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد. ضمناً شرکت کنندگانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مزایده باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند.

کلیه شرکت کنندگان باید مبلغ سپرده شرکت در مزایده را طبق اسناد موجود در سامانه به صورت فیش بانکی یا ضمانتنامه معتبر بانکی به حساب شماره ۷۰۰۲۰۳۵۶۶۸۳۸۲ بانک شهر شعبه تبریز در وجه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز واریز نمایند.

مهلت فروش اسناد مزایده : از ساعت ۸ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۶ تا ساعت ۱۱ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ در بستر سامانه ستاد.

آخرین مهلت بارگذاری مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد تا ساعت ۱۱ صبح روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ می باشد و تنها فیش سپرده شرکت در مزایده بصورت فیزیکی را تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ به دبیرخانه سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری تبریز واقع در توانیر فلکه گلپارک تحویل نمایند.

تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت ۱۴:۳۰ روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ در بستر سامانه ستاد در محل سازمان میادین خواهد بود.

کلیه شرکت کنندگان دارای شخصیت حقوقی جهت شرکت در مزایده باید فرم مشخصات صاحب یا صاحبان امضاء مجاز شرکت را به تایید یکی از دفاتر اسناد رسمی برسانند. بدیهی است به پیشنهادهای فاقد تصدیق امضاء ترتیب اثر داده نخواهد شد.

به پیشنهادهای فاقد ضمانتنامه بانکی – فیش سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر در شرایط مزایده ترتیب اثر داده نخواهد شد  سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده مندرج است.

ضمناً سازمان در رد یا قبول هرکدام از پیشنهادها مختار بوده و هزینه های چاپ آگهی و کارشناسی برعهده برنده مزایده خواهد بود.