بزرگداشت عابدین خرم استاندار فقید آذربایجان‌شرقی در  تبریز
بزرگداشت عابدین خرم استاندار فقید آذربایجان‌شرقی در  تبریز

بزرگداشت عابدین خرم استاندار فقید آذربایجان‌شرقی در تبریزبزرگداشت عابدین خرم استاندار فقید آذربایجان‌شرقی در تبریز