بازدید استاندارآذربایجان شرقی غرفه مشترک شرکت‌های صنعت آب و برق وزارت نیرو در استان آذربایجان شرقی
بازدید استاندارآذربایجان شرقی غرفه مشترک شرکت‌های صنعت آب و برق وزارت نیرو در استان آذربایجان شرقی

بازدید استاندارآذربایجان شرقی غرفه مشترک شرکت‌های صنعت آب و برق وزارت نیرو در استان آذربایجان شرقی دکتر مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی باحضور درغرفه صنعت آب و برق وزارت نیرو از دستاوردهای ۴۵ ساله صنعت آب و برق بازدید کرد. گزارش تصویری بازدید استاندارآذربایجان شرقی غرفه مشترک شرکت‌های صنعت آب و برق وزارت نیرو در […]بازدید استاندارآذربایجان شرقی غرفه مشترک شرکت‌های صنعت آب و برق وزارت نیرو در استان آذربایجان شرقی

دکتر مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی باحضور درغرفه صنعت آب و برق وزارت نیرو از دستاوردهای ۴۵ ساله صنعت آب و برق بازدید کرد.

گزارش تصویری بازدید استاندارآذربایجان شرقی غرفه مشترک شرکت‌های صنعت آب و برق وزارت نیرو در استان آذربایجان شرقی