افت تحصیلی دانش آموزان با تدریس مجازی
افت تحصیلی دانش آموزان با تدریس مجازی

به گزارش قلم پرس، رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: بعد از بحران نظام آموزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا، آموزش ها از بستر فضای مجازی شروع شد. نتایج ارزشیابی سال تحصیلی گذشته دانش آموزان دوره ابتدایی با نتایج دو سال گذشته مورد مقایسه قرار گرفت و مشاهده شد در این مقایسه […]

به گزارش قلم پرس، رضوان حکیم زاده معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: بعد از بحران نظام آموزشی به دلیل شیوع ویروس کرونا، آموزش ها از بستر فضای مجازی شروع شد. نتایج ارزشیابی سال تحصیلی گذشته دانش آموزان دوره ابتدایی با نتایج دو سال گذشته مورد مقایسه قرار گرفت و مشاهده شد در این مقایسه برای دانش آموزان به خصوص دوره اول ابتدایی شاهد افت چشمگیری در مهارت های سواد پایه مانند خواندن و نوشتن هستیم.

او می گوید در درس های مهمی مانند فارسی پایه اول ابتدایی، درصد دانش آموزانی که نتیجه خیلی خوب را کسب کردند در مقیاس ارزشیابی کیفی توصیفی؛ ده درصد کاهش پیدا کرده است. همچنین نتایج مقایسه تکرار پایه اول ابتدایی با سال های قبل؛ نشان دهنده آن است که درصد تکرار پایه به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

به گفته معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش بعد از بازگشایی حضوری مدارس، معلمانی که بعد از تعطیلی با دانش آموزان پایه دوم و سوم به صورت حضوری کار می کردند؛ گزارش شده است دانش آموزانی که دو سال اول در فضای مجازی درس خوانده اند دارای ضعف های اساسی در مهارت های خواندن و نوشتن هستند.

حکیم زاده گفت: در فضای مجازی شاید مهارت های مربوط به خواندن را دانش آموزان تا حدودی تمرین کرده اند؛ اما به دلیل عدم نظارت کافی بر مهارت نوشتن ضعف جدی در این زمینه دیده می شود. البته گزارش هایی هم که در سطح جهانی منتشر شده؛ شواهد متعددی از تاثیر نامطلوب آموزش های مجازی به ویژه برای دوره ابتدایی ارائه شده است.

او می گوید هم در دوره ابتدایی و هم در دوره متوسطه افت تحصیلی مشاهده می شود؛ اما در دوره متوسطه افت تحصیلی پنهان صورت گرفته است. در واقع یادگیری صورت نگرفته، اما به دلیل نحوه برگزاری آزمون ها این افت تحصیلی دیده نمی شود. در دوره ابتدایی که ارزشیابی به صورت کیفی توصیفی صورت می گیرد؛ کاهش یادگیری و فاصله بین میزان یادگیری با دو سال قبل مشاهده می شود.