اخذ رأی منوط به ارائه شناسنامه؛ حتی در بیمارستان ها و پادگان ها
اخذ رأی منوط به ارائه شناسنامه؛ حتی در بیمارستان ها و پادگان ها

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۱۶ از اعضای شعب اخذ رأی سیار در سراسر کشور خواست تا از رأی دهندگان حتی در بیمارستانها و پادگانها نیز صرفاً در قبال ارائه شناسنامه باید رأی گیری بعمل آید .  به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در اطلاعیه شماره ۱۱۶ ستاد انتخابات کشور آمده است :به آگاهی […]

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره ۱۱۶ از اعضای شعب اخذ رأی سیار در سراسر کشور خواست تا از رأی دهندگان حتی در بیمارستانها و پادگانها نیز صرفاً در قبال ارائه شناسنامه باید رأی گیری بعمل آید .

 به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در اطلاعیه شماره ۱۱۶ ستاد انتخابات کشور آمده است :به آگاهی اعضای محترم شعب اخذ رأی سیار در سراسر کشور می­رساند که نحوه اخذ رأی و بررسی مدارک در شعب سیارهیچگونه تفاوتی با شعب اخذ رأی ثابت ندارد و لذا از رأی دهندگان گرامی حتی در بیمارستانها وپادگانها نیز صرفاًدر قبال ارائه شناسنامه باید رأی گیری بعمل آید .
ضمناً مجدداً تأکید می نماید که متولدین ۱۳۷۷/۲/۱۰ و قبل از آن می توانند در انتخابات شرکت نمایند .
ستاد انتخابات کشور