اجرای هفت پروژه عمرانی شهرداری منطقه ۷ تبریز
اجرای هفت پروژه عمرانی شهرداری منطقه ۷ تبریز

    به گزارش قلم پرس، شهرداری منطقه ۷ تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید. لذا ازکلیه متقاضیان واجد شرایط(اشخاص حقیقی وحقوقی) دعوت بعمل می آید در مناقصه فوق الذکر شرکت نمایند لازم به […]

    به گزارش قلم پرس، شهرداری منطقه ۷ تبریز درنظر دارد باستناد مجوزهای مآخوذه پروژه های عمرانی مشروحه زیر را از طریق مناقصه عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) با شرایط ذیل به پیمان واگذار نماید. لذا ازکلیه متقاضیان واجد شرایط(اشخاص حقیقی وحقوقی) دعوت بعمل می آید در مناقصه فوق الذکر شرکت نمایند لازم به ذکر است کلیه مراحل برگزاری مناقصه از مرحله دریافت اسناد تا ارائه قیمت پیشنهاد شرکت کنندگان و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) انجام خواهدشد. ضمنا شرکت کنندگانی که عضو سامانه نمی باشند جهت شرکت در مناقصه باید نسبت به انجام مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی اقدام نمایند

۱) مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : پیشنهاددهنده قیمت جهت شرکت در مناقصه بایستی پنج درصد (۵%) مبلغ برآورد اولیه پروژه ها را بشرح جدول ذیل بصورت نقدی (فیش بانکی) و یا ضمانتنامه معتبر بانکی به شماره حساب ۱۰۰۶۱۳۴۹۶۸ نزد شعبه بانک شهر بنام شهرداری منطقه ۷ تبریز واریز گردد.

۲) مهلت فروش اسناد مناقصه : ازساعت ۱۴:۰۰روز دوشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۸ تا ساعت ۱۴:۰۰ روزسه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۶در بستر سامانه ستاد.

۳)آخرین مهلت بارگذاری مدارک : مدارک بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت۱۴:۳۰روزسه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۶ تا ساعت ۱۰:۰۰صبح روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷و تنها سپرده شرکت در مناقصه بصورت فیزیکی (در پاکت الف) تا ساعت  ۱۱:۰۰ قبل از ظهر روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ به دبیرخانه شهرداری، طبقه همکف ساختمان شهرداری منطقه هفت واقع در جاده تبریز، آذرشهر، پل تراکتورسازی، ورودی شهرک اندیشه تحویل نمایند.

۴) تاریخ بازگشایی پیشنهادات: راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۲/۰۷ در بستر سامانه ستاد ودر محل اتاق جلسه شهرداری تبریز، طبقه زیرزمین واقع در خیابان آزادی، مابین ابوریحان و حکیم نظامی، نبش خیابان لاله زار جنوبی خواهد بود.

۵) برندگان اول، دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان بنفع کارفرما ضبط خواهد شد.

۶) شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهاهای مختار است و دراینصورت سپرده ها قابل استرداد خواهد بود.

۷) هزینه چاپ وآگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه خواهد بود.

۸) به پیشنهادهای فاقد سپرده، مخدوش، مشروط و پیشنهادها یی که بعد از مهلت مقرر شده واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۹) برابر مقررات نباید هیچکدام از اعضای اصلی وعلی البدل شرکت مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت باشد.

۱۰) ضمنا”سایراطلاعات وتوضیحات لازم دردعوتنامه، شرایط شرکت درمناقصه و ضمنا آدرس سایت سامانه تدارکات دولت(ستاد) www.setadiran.ir می باشد.

ردیف

عنوان ومحل اجرای پروژه

مبلغ برآورد اولیه   (بریال)

مبلغ سپرده شرکت درمناقصه (به ریال)

      براساس فهرست          (سال ۱۴۰۰)

حداقل پایه پنج  در رشته های

۱

اجرای  آسفالت تراشی و اجرای آسفالت اساسی خیابان لاله، بهاران نور، رواسان و محلهای ابلاغی(تجدید مناقصه)

۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

راه وباند

راه وترابری

۲

خرید آسفالت (تجدید مناقصه)

۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

راه وباند

دارای گواهینامه معتبر وصلاحیت کارخانه مجاز

۳

اجرای  مقاوم سازی و مرمت باند جنوبی پل تراکتورسازی تبریز (تجدید مناقصه)

۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

راه وباند، راهداری، ابنیه

راه وترابری  یا ابنیه (همراه با ارائه رزومه کاری در پروژه های مشابه با موضوع مربوطه)

۴

اجرای لکه گیری و پخش آسفالت درمعابرآخماقیه، رواسان، و فرعی های نیروی هوایی اندیشه و سایر محلهای ابلاغی

۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

راه وباند، ابنیه

راه وترابری

۵

اجرای لکه گیری و پخش آسفالت درمعابرفجر، شهرک های نور و رازی، جلالیه و سایر محلهای ابلاغی

۷/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰

راه وباند، ابنیه

راه وترابری

۶

اجرای پیاده روسازی حدفاصل ورودی کوی مختاروند۲ تا چهار راه لاله وسایر محلهای ابلاغی

۶/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۲۵/۰۰۰/۰۰۰

راه وباند، ابنیه، انتقال و توزیع آب روستایی

راه وترابری یا ساختمان

۷

اجرای لکه گیری و پخش آسفالت درمعابر نواحی ۱ و ۲ و ۳ و محلهای ابلاغی

۶/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۳۰۰/۰۰۰/۰۰۰

راه وباند، ابنیه

راه وترابری