اجاره ۱۶ باب مغازه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز
اجاره ۱۶ باب مغازه سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز

به گزارش قلم پرس، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان بشماره ۷۰۶۵/۱۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۱۸در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. توضیح اینکه کلیه مراحل مزایده اعم از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه […]

به گزارش قلم پرس، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری تبریز به استناد مجوز هیئت مدیره سازمان بشماره ۷۰۶۵/۱۲ مورخه ۱۴۰۰/۶/۱۸در نظر دارد نسبت به اجاره مکان های ذیل از طریق مزایده اقدام نماید. توضیح اینکه کلیه مراحل مزایده اعم از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

۱- پیشنهاد دهندگان می بایست مبلغ سپرده مورد اشاره در جدول فوق را نقداً به حساب جاری ۱۰۰۸۰۴۱۴۳۵۱۸ بنام سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری نزد بانک شهر شعبه میدان ساعت تبریز واریز و یا معادل آن ضمانت نامه بانکی معتبر ارائه دهند. ضمناً سایر مدارک بابت سپرده ضمانت شرکت در مزایده مورد قبول نخواهند بود.

۲- مهلت خرید اسناد مزایده از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۲تا ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۹از سامانه ستاد می باشد.

۳- مهلت بارگذاری اسناد و مدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت ۱۰:۳۰روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۹تا ساعت ۱۲ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰می باشد. سپرده شرکت در مزایده بعد از ثبت در سامانه ستاد به صورت حضوری تا ساعت ۱۳ روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ به امور قرارداد سازمان  واقع در پارک تاریخی و فرهنگی ایل گولی، ضلع شرقی استخر تحویل نمایند.

۴- بازگشائی پیشنهادهای واصله روز چهارشنبه مورخه۱۴۰۰/۱۱/۲۰ساعت ۱۴:۳۰در اتاق جلسه سازمان و در بستر سامانه ستاد خواهد بود. سازمان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار بوده  که در این صورت سپرده ها مسترد خواهد شد و هزینه چاپ آگهی به عهده برندگان مزایده خواهد بود.

سپرده شرکت در مزایده به ریال

قیمت پایه مزایده به ریال

اتمام

شروع

پلاک ثبتی و بخش

ردیف

۷/۲۰۰/۰۰۰

۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰

۱۴۰۰/۱۲/۱

مجتمع تجاری صدرا مغازه شماره ۳ زیر زمین

۱

۷/۲۰۰/۰۰۰ ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱

مجتمع تجاری صدرا مغازه شماره ۵ زیر زمین

۲

۷/۲۰۰/۰۰۰ ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱

مجتمع تجاری صدرا مغازه شماره ۹ زیر زمین

۳

۷/۲۰۰/۰۰۰ ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱

مجتمع تجاری صدرا مغازه شماره۱۱ زیر زمین

۴

۷/۲۰۰/۰۰۰ ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱

مجتمع تجاری صدرا مغازه شماره ۱۳ زیر زمین

۵

۷/۲۰۰/۰۰۰ ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱

مجتمع تجاری صدرا مغازه شماره ۱۵ زیر زمین

۶

۷/۲۰۰/۰۰۰ ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱

مجتمع تجاری صدرا مغازه شماره۱۷ زیر زمین

۷

۷/۲۰۰/۰۰۰ ۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱

مجتمع تجاری صدرا مغازه شماره۱۸ زیر زمین

۸

۸/۴۰۰/۰۰۰

۱۶۸/۰۰۰/۰۰۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱

مجتمع تجاری صدرا مغازه شماره ۲۰ زیر زمین

۹

۵/۴۰۰/۰۰۰

۱۰۸/۰۰۰/۰۰۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱

مجتمع تجاری صدرا مغازه شماره۲۳ زیر زمین

۱۰

۷/۲۰۰/۰۰۰

۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱

مجتمع تجاری صدرا مغازه شماره ۳۷ زیر زمین

۱۱

۹/۰۰۰/۰۰۰

۱۸۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱

مجتمع تجاری صدرا مغازه شماره ۴۱ زیر زمین

۱۲

۷/۲۰۰/۰۰۰

۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱

مجتمع تجاری صدرا مغازه شماره ۴۵ زیر زمین

۱۳

۶/۰۰۰/۰۰۰

۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱

مجتمع تجاری صدرا مغازه شماره ۴۷ زیر زمین

۱۴

۷/۲۰۰/۰۰۰

۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱

مجتمع تجاری صدرا مغازه شماره ۵۵ زیر زمین

۱۵

۷/۲۰۰/۰۰۰

۱۴۴/۰۰۰/۰۰۰

۱۴۰۱/۱۱/۳۰ ۱۴۰۰/۱۲/۱

مجتمع تجاری صدرا شماره۵۷ زیرزمین

۱۶