اجاره منافع و حق بهره برداری از سه پارکینگ سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری تبریز
اجاره منافع و حق بهره برداری از سه پارکینگ سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری تبریز

به گزارش قلم پرس، سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری تبریز در نظر دارد اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ مشروطه واقع در خیابان شهید مطهری(راسته کوچه) و پارکینگ میدان آذربایجان واقع در جنب ساختمان دادگستری میدان آذربایجان و پارک سوار پل کابلی واقع در بلوار ۲۹ بهمن زیر پل […]

به گزارش قلم پرس، سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری تبریز در نظر دارد اجاره منافع و حق بهره برداری از پارکینگ مشروطه واقع در خیابان شهید مطهری(راسته کوچه) و پارکینگ میدان آذربایجان واقع در جنب ساختمان دادگستری میدان آذربایجان و پارک سوار پل کابلی واقع در بلوار ۲۹ بهمن زیر پل اتحاد ملی(کابلی) را به شرح جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. توضیح اینکه کلیه مراحل مزایده اعم از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد و بازگشائی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام خواهد شد.

ردیف

  موضوع مزایده

    ظرفیت

   پایه مزایده   (سالانه)

    سپرده شرکت در مزایده

                 

مدت قرارداد

۱   

پارکینگ  مشروطه

وضع موجود

      ۲۷/۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

          ۱/۳۸۰/۰۰۰/۰۰۰

ریال

      یکسال

۲

پارکینگ میدان آذربایجان

وضع موجود

      ۴/۴۴۰/۰۰۰/۰۰۰  ریال

          ۲۲۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال

      یکسال

۳

پارک سوار پل کابلی

وضع موجود

      ۲/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰

ریال

            ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

      یکسال

۱- واریز سپرده شرکت در مزایده (پنج درصد مبلغ کل پایه مزایده) به حساب شماره ۱۰۰۶۶۱۴۸۹۴ سازمان و یا ارائه ضمانت نامه بانکی به همان میزان به نام سازمان

۲-  مهلت خرید اسناد مزایده ازروز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۶تا ساعت ۱۱ صبح روز شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۹از سامانه ستاد می باشد.

۳- مهلت بارگذاری اسناد ومدارک به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد از ساعت ۱۱:۳۰روزشنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۰۹تا ساعت ۱۱روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹می باشد. سپرده شرکت در مزایده به صورت حضوری تا ساعت ۱۳ روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹به امور قرارداد سازمان واقع در میدان دانشسرا پارکینگ طبقاتی سهند طبقه سوم تحویل نمایند.

۴- بازگشائی پیشنهادهای واصله روز سه شنبه مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۱۹ ساعت ۱۴:۳۰ در اتاق جلسه سازمان و در بستر سامانه ستاد خواهد بود. شهرداری در رد یا قبول کلیه پیشنهادهای واصله مختار می باشد.

۵-  شرکت هایی مجاز به حضور در مزایده پارکینگها می باشند که موضوع فعالیت پارکینگ داری در اساسنامه مصوب آن شرکت قید شده باشد. دارا بودن مجوز حمل و نقل عمومی و تصریح در اساسنامه شرکت در خصوص پارک سوار الزامی می باشد. پرداخت هزینه آگهی مزایده به عهده برندگان نهائی می باشد.

۶- چنانچه برندگان اول و دوم مزایده در مهلت مقرر حاضر به انعقاد قرارداد نشوند یا نسبت به تهیه و تسلیم ضمانت نامه انجام تعهدات اقدام نکنند، سپرده ایشان به ترتیب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

۷-  سایر جزئیات و شرایط در اسناد مزایده مندرج می باشد.