گزارش ریسک شش ماهه اول ۱۳۹۹
گزارش ریسک شش ماهه اول ۱۳۹۹

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و بر اساس این گزارش، از نگاه ریسک سیستمی، شاخص ترکیبی سیستمی (CISS) که ترکیبی از شاخص های نوسانات پنج بازار پول، سهام، نفت، ارز و واسطه گرهای مالی است مورد ارزیابی قرار گرفته است، مطابق با این شاخص، ریسک سیستمی کل اقتصاد کشور در دوره شش از […]

به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و بر اساس این گزارش، از نگاه ریسک سیستمی، شاخص ترکیبی سیستمی (CISS) که ترکیبی از شاخص های نوسانات پنج بازار پول، سهام، نفت، ارز و واسطه گرهای مالی است مورد ارزیابی قرار گرفته است، مطابق با این شاخص، ریسک سیستمی کل اقتصاد کشور در دوره شش از ابتدای سال ۱۳۹۹ روند صعودی داشته است. با توجه به بررسی اثر بازارهای مختلف بر شاخص ترکیبی بیان شده است که طی سه ماه نخست سال ۱۳۹۹ بازارهای سهام، ارز و نفت نقش فزاینده در افزایش شاخص فوق داشته و بازارهای پول و واسطه‌های مالی نقش خنثی داشته اند اما از سه ماه دوم سال ۱۳۹۹، افزایش شاخص پولی (در راستای افرایش نرخ بین بانکی) و ارز باعث افزایش سطح ریسک سیستمی شده است. همچنین بررسی ریسک سیستمی در سطح صنایع (زیان مورد انتظار مؤلفه ای – CES) نشان می دهد صنعت محصولات شیمیایی بیشترین مقادیر نسبی ریسک سیستمی را در بین صنایع مختلف داشته و در رتبه های بعدی صنایع فلزات اساسی و فراورده‌های نفتی قرار دارند.

از نگاه ریسک بازار، شاخص های نوسان استاندارد (SD)، میانگین متحرک موزون نمایی (EWMA)، ارزش در معرض خطر (VaR)، زیان مورد انتظار (ES) مورد ارزیابی قرار گرفته اند و طبق این سنجه ها، از ابتدای سال ۱۳۹۹، ریسک بازار در سطح هشدار قرار داشته است و نشان دهنده ریسک بالای بازار در انتهای شهریور ماه داشته است.

در بررسی ریسک نقدشوندگی بازار سهام بر اساس شاخص ترکیبی نقدشوندگی برای کل بازار در بازه زمانی یکساله منتهی به پایان شهریورماه ۱۳۹۹، نقدشوندگی بازار سهام از ابتدای بازه زمانی مورد بررسی تا اواسط مردادماه ۱۳۹۹ روند صعودی داشته و از نیمه مردادماه یعنی نقطه اوج بازار، نقدشوندگی بازار سهام کاهش چشمگیر داشته است.

در پایان، در گزارش تأکید شده است که شاخص ها و تحلیل های صورت گرفته تنها در همان دوره زمانی معتبر است و تعمیم آن به دوره بعد قابل استناد  نیست. این گزارش در سایت مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی (rdis.ir) در دسترس علاقه مندان به این موضوع قرار گرفته است.