گزارش تصویری از برگزاری نخستین واژه آب
گزارش تصویری از برگزاری نخستین واژه آب

گزارش تصویری از برگزاری نخستین واژه آب باحضور کلاس اولی های ناحیه ۱ آموزش وپرورش کلانشهر تبریز جشنواره ” نخستین واژه آب ” در مدارس برگزار شد جشنواره ” نخستین واژه آب ” در مدارس کلاس اولی های ناحیه ۱ آموزش و پرورش کلانشهر تبریز از نگاه دوربین  گزارش تصویری از برگزاری نخستین واژه آب

باحضور کلاس اولی های ناحیه ۱ آموزش وپرورش کلانشهر تبریز جشنواره ” نخستین واژه آب ” در مدارس برگزار شد

جشنواره ” نخستین واژه آب ” در مدارس کلاس اولی های ناحیه ۱ آموزش و پرورش کلانشهر تبریز از نگاه دوربین