نبود نظارت کافی بر اجرای طرح بیان زدایی حاشیه دریاچه ارومیه از موارد تضییع بیت المال است
نبود نظارت کافی بر اجرای طرح بیان زدایی حاشیه دریاچه ارومیه از موارد تضییع بیت المال است

دادستان عجب شیر از عملکرد ادارات کل منابع طبیعی و محیط زیست انتقاد کرد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری استان آذربایجان شرقی محمد زمانی دادستان عمومی و انقلاب عجب شیر در بازدید از روند اجرای طرح بیان زدایی حاشیه دریاچه ارومیه عملکرد ادارات متولی را بسیار ضعیف ارزیابی و نبود نظارت کافی بر اجرای این طرح ملی را از موارد تضییع بیت المال دانست.

وی افزود: علی رغم صرف مبالغ هنگفتی جهت بوته کاری در حاشیه های نمک زار دریاچه برای جلوگیری از طوفان های نمکی به دلیل عدم مراقبت کافی از بوته ها و اهمال کاری صورت گرفته در مناطق وسیعی از حاشیه دریاچه بوته های کاشته شده خشک و یا رشد کافی نداشته که در جهت صیانت از حقوق عامه با تشکیل پرونده قضایی از منافع عمومی صیانت خواهد شد.