مدت تحویل شکایات از ۱۰ تا ۱۶ اردیبهشت
مدت تحویل شکایات از ۱۰ تا ۱۶ اردیبهشت

هيات مركزي نظارت بر انتخابات طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد:كساني كه از نحو‌ه‌ي برگزاري انتخابات شكايتي داشته باشند مي‌توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايات مستند خود را به دبيرخانة شوراي نگهبان (و يا دفاتر نظارت شوراي نگهبان در سراسر كشور) تسليم دارند. به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان متن اين اطلاعيه […]

هيات مركزي نظارت بر انتخابات طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد:كساني كه از نحو‌ه‌ي برگزاري انتخابات شكايتي داشته باشند مي‌توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي شكايات مستند خود را به دبيرخانة شوراي نگهبان (و يا دفاتر نظارت شوراي نگهبان در سراسر كشور) تسليم دارند.

به گزارش اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان متن اين اطلاعيه به شرح زير مي‌باشد:

با حمد و سپاس به درگاه حضرت احديت، فرصت را مغتنم شمرده و ضمن تقدير از حضور پر شور مردم عزيز در پاي صندوقهاي اخذ رأي در انتخابات مرحله دوم دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و تشكر از تلاش كلية هيأتها و عوامل نظارت و اجرايي و انتظامي در سراسر كشور، به اطلاع مي‌رساند در اجراي تبصرة ۱ ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، كساني كه از نحوة برگزاري انتخابات شكايتي داشته باشند مي‌توانند ظرف هفت روز از تاريخ اخذ رأي (۹۵/۰۲/۱۰ لغايت ۹۵/۰۲/۱۶) شكايات مستند خود را به دبيرخانة شوراي نگهبان (و يا دفاتر نظارت استان‌ها و دفاتر نظارت شهرستانهاي مركز حوزه انتخابيه) تسليم دارند.
نشاني دبيرخانه مركزي: تهران ـ خيابان امام خميني(ره) ـ روبروي دانشكده افسري امام علي(ع) ـ دبيرخانه نهاد شوراي نگهبان.
بديهي است بر اساس تبصره ۲ ماده مذكور، شكاياتي قابل رسيدگي خواهد بود كه مشخصات شاكي يا شاكيان شامل نام، نام خانوادگي، شغل، نشاني كامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضاي شاكي را داشته باشد.
ضمناً مستند به تبصره ۳ اين ماده در صورتي كه شاكي بدون دليل و مدرك كسي را متهم نمايد و عمل شاكي عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقيب و پيگيري است.

هيأت مركزي نظارت بر انتخابات
مرحله دوم دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي