«قیز قلعه‌سی» سد مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در آستانه افتتاح
«قیز قلعه‌سی» سد مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در آستانه افتتاح

«قیز قلعه‌سی» سد مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در آستانه افتتاح«قیز قلعه‌سی» سد مشترک ایران و جمهوری آذربایجان در آستانه افتتاح