فیلم| عیادت استاندار آذربایجان شرقی از جانبازان  بیمارستان فجر
فیلم| عیادت استاندار آذربایجان شرقی از جانبازان  بیمارستان فجر

فیلم| عیادت استاندار آذربایجان شرقی از جانبازان بیمارستان فجرفیلم| عیادت استاندار آذربایجان شرقی از جانبازان بیمارستان فجر