حضور دکتر اجلالی دکترای موسیقی شناسی، در غرفه مشترک قلم پرس و عصر تبریز
حضور دکتر اجلالی دکترای موسیقی شناسی، در غرفه مشترک قلم پرس و عصر تبریز

حضور دکتر اجلالی دکترای موسیقی شناسی، در غرفه مشترک قلم پرس و عصر تبریز. دکتر داود اجلالی دارای دکترای موسیقی شناسی و استاد آواز فارغ التحصیل دانشگاه کنسرواتواریای باکو است. ☑️ @qalampress_ir


حضور دکتر اجلالی دکترای موسیقی شناسی، در غرفه مشترک قلم پرس و عصر تبریز.

دکتر داود اجلالی دارای دکترای موسیقی شناسی و استاد آواز فارغ التحصیل دانشگاه کنسرواتواریای باکو است.
☑️ @qalampress_ir