تصاویر انفجار ساختمان در تبریز با ۵ کشته و تخریب ۳ خانه



تصاویر انفجار ساختمان در تبریز با ۵ کشته و تخریب ۳ خانه