باحضوررئیس امورآب،کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور ،پروژه های آبی و مسائل بودجه ای و برنامه‌ریزی آب آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت
باحضوررئیس امورآب،کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور ،پروژه های آبی و مسائل بودجه ای و برنامه‌ریزی آب آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت

باحضوررئیس امورآب،کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور ،پروژه های آبی و مسائل بودجه ای و برنامه‌ریزی آب آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به سفر یک روز رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور به استان، هدف اصلی […]باحضوررئیس امورآب،کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور ،پروژه های آبی و مسائل بودجه ای و برنامه‌ریزی آب آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت

سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به سفر یک روز رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور به استان، هدف اصلی این سفر را بررسی پروژه های آبی و مسائل بودجه‌ای و برنامه‌ریزی آب استان اعلام کرد.

دکتر حیدر فتح‌زاده در نشست رئیس امور آب، کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه و بودجه کشور با مدیران این حوزه در استان، اظهار کرد: امروز از پروژه مدول دوم تصفیه خانه فاضلاب تبریز بازدید کرده و به بررسی میزان پیشرفت، نیاز اعتباری لازم جهت تکمیل هر چه سریع تر پروژه پرداختیم.
سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان شرقی با اشاره به بازدید از مجتمع آبرسانی آزادگان ۲ و پروژه انتقال آب شرب به آبش احمد، ابراز داشت: هدف اصلی سفر رئیس امور آب، کشاورزی و حیط زیست سازمان برنامه و بودجه و در نهایت نشست امروز، بررسی پروژه های آبی و مسائل بودجه ای و برنامه‌ریزی آب استان است.
محمد خانی، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان نیز متذکر شد: کمبود ناشی از عدم برداشت از سد نهند ۹۰۰ لیتر و کاهش دبی چاه های موجود ۳۰۰ لیتر در ثانیه است که در مجموع باعث ایجاد یک هزار و ۲۰۰ لیتر در ثانیه کمبود منابع تامین شده است.