ارزش واقعی دستمزد کارگران به نصف سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است
ارزش واقعی دستمزد کارگران به نصف سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است
عضو هیات علمی دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی، گفت: ارزش واقعی دستمزد کارگران به نصف سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است نکته جالب اینجا است که رقم امسال ۴۰ دستمزد سال ۸۹ است

محمد کلامی در گفت و گو با قلم پرس، در خصوص موضوع یحث دستمزد کارگران در سال ۹۹ اظهار داشت: ارزش واقعی دستمزد کارگران به نصف سال ۱۳۹۶ کاهش یافته است نکته جالب اینجا است که رقم امسال ۴۰ دستمزد سال ۸۹ است
وی خاطرنشان کرد:  با کاهش ارزش پول ملی، حداقل دستمزد و مزایای قانونی نیروی کار از ۴۰۰ دلار در ماه سال ۸۹ به حدود ۱۵۰ دلار در سال ۹۹ سقوط پیدا کرده است که تازه این رقم مختص اشتغالهای رسمی است مگر نه دستمزد میلیونها نفر شاغل غیر رسمی در حدود ۱۰۰ دلار در ماه یا کمتر است.

عضو هیات علمی دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی بیان کرد: در نرخ گذاری دستمزد نیروی کار باید به واقعیتهای اقتصادی و حفظ قدرت خرید آنها توجه کرد