جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی جمعه ۱۹مرداد، تبریز
جدول زمان بندی خاموشی های احتمالی جمعه ۱۹مرداد، تبریز

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز جمعه ۱۹مرداد را منتشر کرد.

شرکت توزیع نیروی برق تبریز در اطلاعیه ای برنامه زمانبندی قطع برق تبریز  در روز جمعه ۱۹مرداد را منتشر کرد.