۱۵ استاندار تغییر خواهند کرد
۱۵ استاندار تغییر خواهند کرد

وزیر کشور از تغییر ۱۵ استاندار بر اساس مصوبه مجلس مبنی بر عدم بکارگیری بازنشستگان در عرصه های مدیرتی خبر داد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور  در همایش معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر عدم بکارگیری بازنشستگان در عرصه های مدیرتی گفت: دولت و وزارت کشور همواره […]

وزیر کشور از تغییر ۱۵ استاندار بر اساس مصوبه مجلس مبنی بر عدم بکارگیری بازنشستگان در عرصه های مدیرتی خبر داد.

عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور  در همایش معاونان سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور با اشاره به مصوبه مجلس مبنی بر عدم بکارگیری بازنشستگان در عرصه های مدیرتی گفت: دولت و وزارت کشور همواره از جوانگرایی در عرصه های مدیریت استقبال و حمایت کرده و می کند و ما با نفس تغییر مخالف نیستیم بر همین اساس طبق این مصوبه حدود ۱۵ تن از استانداران تغییر خواهند کرد که به معاون سیاسی وزارت کشور ماموریت داده شده تا نیروها و افراد باتجربه از مجموعه وزارت کشور با اولویت معاونان فعلی استانداران جهت تصدی گری پس استاندار معرفی کنند.