پایین بودن بهره‌وری  در آذربایجان‌شرقی نسبت به کشور
پایین بودن بهره‌وری  در آذربایجان‌شرقی نسبت به کشور

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، گفت: اســتان آذربایجان‌شــرقی ۶ درصــد از تعــدادکارگاه‌هــای صنعتــی ۱۰ نفر کارکن به بالای کشــور و ۴٫۶ درصــد از ارزش ‌افــزوده فعالیت‌های صنعتی ایــن کارگاه‌هــا از کشــور را بــه خــود اختصــاص داده کــه حاکــی از کوچک ‌مقیــاس بــودن ایــن کارگاه‌هــا و یــا بهــره‌وری پائیــن آنهــا نســبت به […]معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، گفت: اســتان آذربایجان‌شــرقی ۶ درصــد از تعــدادکارگاه‌هــای صنعتــی ۱۰ نفر کارکن به بالای کشــور و ۴٫۶ درصــد از ارزش ‌افــزوده فعالیت‌های صنعتی ایــن کارگاه‌هــا از کشــور را بــه خــود اختصــاص داده کــه حاکــی از کوچک ‌مقیــاس بــودن ایــن کارگاه‌هــا و یــا بهــره‌وری پائیــن آنهــا نســبت به متوسط کشوری است.

به گزارش قلم پرس،از تبریز، امید یامی صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار کرد: ایـن اسـتان از لحـاظ تعـداد کارگاه صنعتـی، چهارمیـن قطـب صنعتـی کشـور محسـوب می‌شـود و از امکانـات و قابلیت‌هـای توسـعه صنعتـی قابل‌توجهـی برخــوردار اســت.

وی افزود: باوجود سـابقه تاریخـی و قابلیـت و ظرفیت‌هـای اسـتان، بررسـی وضعیـت صنعت اسـتان در سـال‌های اخیـر حکایـت از جایـگاه نامناسب ایـن بخـش اقتصـاد اسـتان در کشـور دارد؛ به‌طوریکـه در طـی سـال‌های ۱۳۹۸ – ۱۳۹۰ سـهم ارزش‌ افـزوده صنعت (سـاخت) اسـتان از کشور از (به قیمت جـاری) حدود ۷ درصد بوده است و حـدود ۳۴ درصـد از تولیـد ناخالـص داخلی بدون نفت اسـتان را به خوداختصاص داده اسـت.

یامی تصریح کرد: در ســال ۱۳۹۸، تعــدادکارگاه‌هــای صنعتــی دارای ۱۰ نفــر کارکــن بــه بــالا در اســتان یک‌هزار و ۷۳۵ کارگاه و ارزش‌ افــزوده فعالیت‌های صنعتی ایــن کارگاه‌هــا در ســال ۱۳۹۸ بــه قیمــت جــاری ۲۱۳ هزار و ۲۷۹ میلیــارد ریــال بــوده است.

وی ادامه داد: در همیــن ســال اســتان آذربایجان‌شــرقی ۶ درصــد از تعــداد کارگاه‌هــای صنعتــی ۱۰ نفر کارکن به بالای کشــور و ۴٫۶ درصــد از ارزش ‌افــزوده فعالیت‌های صنعتی ایــن کارگاه‌هــا از کشــور را بــه خــود اختصــاص داده کــه حاکــی از کوچک ‌مقیــاس بــودن ایــن کارگاه‌هــا و یــا بهــره‌وری پائیــن آنهــا نســبت به متوسط کشوری است.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی، ابراز کرد: بیــش از ۶۸ درصــد از کارگاه‌هــای ۱۰ نفــر کارکـن بـه بـالا در شهرسـتان تبریـز مسـتقر هسـتند و شهرسـتان‌های واقـع در نیمـه غربـی نزدیــک بــه ۲۰ درصــد و در مقابــل شهرســتان‌های واقــع در نیمــه شــرقی و جنوبــی اســتان کمتریــن ســهم را در این ‌ارتبــاط داشــته‌اند.

یامی یادآور شد: اجرای طرح آمارگیر از کارگاه‌های صنعتی در راستای تهیه اطلاعات مناسب از ویژگی‌های کارگاه‌های صنعتی برای برنامه‌ریزی توسعه صنعتی، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و ارزیابی نتایج حاصل از اجرای برنامه‌های توسعه صنعتی و سیاست‌های اقتصادی انجام می‌گیرد.

وی توضیح داد: آمار و اطلاعات جمع‌آوری شده پس از بازبینی و کنترل کارشناسی در سامانه مرکز آمار ایران وارد می‌گردد و پس از رفع اشکالات احتمالی، استخراج گزارش توسط مرکز آمار ایران در سطح کشور و استان  انجام می‌پذیرد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آذربایجان‌شرقی  اعلام کرد: این طرح با مشارک ۲۰ نفر عوامل اجرایی از اول شهریورماه شروع شده و تا ۳۰ شهریورماه جاری همزمان با سراسر کشور و با مراجعه به حدود یک‌هزار و ۴۵۵ کارگاه صنعتی در استان آذربایجان‌شرقی اجرا خواهد شد.

انتهای پیام/۶۰۰۲۶/س