شهرداری منطقه ۵ تبریز در نظر دارد باستناد مجوزهای اخذ شده، پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال ۱۴۰۱  از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید. به گزارش قلم پرس، متن آگهی شهرداری منطقه ۵ به شرح ذیل است:شهرداری منطقه ۵ تبریز در نظر دارد باستناد مجوزهای اخذ شده، پروژه های عمرانی مشروحه زیر را در سال ۱۴۰۱  از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش قلم پرس، متن آگهی شهرداری منطقه ۵ به شرح ذیل است: