امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز در جوابیه‌ای به مطالب منتشرشده در برخی رسانه‌ها، موضوع حصارکشی در پارک مشروطه را رد کرد. به گزارش قلم پرس، جوابیه این منطقه به شرح زیر است؛امور ارتباطات شهرداری منطقه ۳ تبریز در جوابیه‌ای به مطالب منتشرشده در برخی رسانه‌ها، موضوع حصارکشی در پارک مشروطه را رد کرد.

به گزارش قلم پرس، جوابیه این منطقه به شرح زیر است؛