همایش شیرخوارگان حسینی در منطقه آزاد ارس
همایش شیرخوارگان حسینی در منطقه آزاد ارس

همایش شیرخوارگان حسینی در منطقه آزاد ارس مزمان با سراسر کشور، همایش شیرخوارگان حسینی در  روز جمعه چهاردهم مردادماه در محل حسینیه مسجد امام زمان (عج) جلفا برگزار می شود.


همایش شیرخوارگان حسینی در منطقه آزاد ارس

مزمان با سراسر کشور، همایش شیرخوارگان حسینی در  روز جمعه چهاردهم مردادماه در محل حسینیه مسجد امام زمان (عج) جلفا برگزار می شود.