نماز ظهر عاشورا به یاد آخرین نماز سالار شهیدان در تبریز
نماز ظهر عاشورا به یاد آخرین نماز سالار شهیدان در تبریز

نماز ظهر عاشورا به یاد آخرین نماز سالار شهیدان در تبریزنماز ظهر عاشورا به یاد آخرین نماز سالار شهیدان در تبریز