به گزارش شهریار، سرویس بهداشتی پارک معلم به صورت کامل توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه در حال بازسازی است.معاونت فنی و عمرانی منطقه سرویس بهداشتی موجود در پارک معلم خیابان توحید را به صورت اساسی بازسازی می کند. در این عملیات تیغه بندی دیوارهای چهار چشمه سرویس بهداشتی (دو چشمه برای آقایان و دو […]

به گزارش شهریار، سرویس بهداشتی پارک معلم به صورت کامل توسط معاونت فنی و عمرانی منطقه در حال بازسازی است.
معاونت فنی و عمرانی منطقه سرویس بهداشتی موجود در پارک معلم خیابان توحید را به صورت اساسی بازسازی می کند. در این عملیات تیغه بندی دیوارهای چهار چشمه سرویس بهداشتی (دو چشمه برای آقایان و دو چشمه برای بانوان) اجرا و به اتمام رسیده است و در حال حاضر لوله کشی های مورد نیاز انجام می شود.
همچنین برای فراهم آوردن امکان اقامه نماز برای شهروندان مراجعه کنند به پارک، نمازخانه ای در کنار سرویس بهداشتی توسط معاونت فنی و عمرانی در حال احداث است.