همزمان با آغاز حضور دانش آموزان در مدارس، معابر اطراف واحدهای آموزشی سطح حوزه توسط خدمات شهری شهرداری منطقه ۵ تبریز نظافت و آماده سازی شد. به گزارش قلم پرس، به دستور شهردار منطقه ۵ نواحی سه گانه معاونت خدمات شهری همزمان با آغاز حضور دانش آموزان در مدارس نسبت به پاکسازی معابر مقابل واحدهای […]همزمان با آغاز حضور دانش آموزان در مدارس، معابر اطراف واحدهای آموزشی سطح حوزه توسط خدمات شهری شهرداری منطقه ۵ تبریز نظافت و آماده سازی شد.

به گزارش قلم پرس، به دستور شهردار منطقه ۵ نواحی سه گانه معاونت خدمات شهری همزمان با آغاز حضور دانش آموزان در مدارس نسبت به پاکسازی معابر مقابل واحدهای آموزشی اقدام کردند.
در حوزه شهرداری منطقه ۵ تبریز، تعداد ۱۶ مدرسه وجود دارد که هشت مدرسه در باغمیشه و رشدیه، دو مدرسه در کرکج، دو مدرسه در شهرک مرزداران، دو مدرسه در کوی نصر و دو مدرسه در بارنج فعالیت می کنند.