به گزارش شهریار، با توجه به بارشهای سال قبل و جابجائی و فاصله های ایجاد شده در بین جداول مسیر خیابان شریعتی و میدان بهارستان که هم باعث ایجاد مخاطرات برای خودروها و همچنین برای  عابرین می گردید، لذا جهت ساماندهی و رفع خطر و ایجاد زیباسازی دراین مسیر، معاونت فنی و عمرانی منطقه اقدام […]

به گزارش شهریار، با توجه به بارشهای سال قبل و جابجائی و فاصله های ایجاد شده در بین جداول مسیر خیابان شریعتی و میدان بهارستان که هم باعث ایجاد مخاطرات برای خودروها و همچنین برای  عابرین می گردید، لذا جهت ساماندهی و رفع خطر و ایجاد زیباسازی دراین مسیر، معاونت فنی و عمرانی منطقه اقدام به آغاز طرح ساماندهی و مرمت جداول واقع در مسر مذکور نمود.
 جداول هر دو مسیر یادشده به صورت همزمان توسط اکیپ های عمرانی مرمت و ساماندهی شده که حدود ۳۵۰ متر می باشد.