طي حكمي از سوي مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي مهندس «وحيد تاج مهر »بعنوان مدير روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي منصوب شد.

به گزارش قلم پرس، سيد مرتضي نيرومند اسكوئي رييس هيات مديره و مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي، وحيد تاج مهر را بعنوان مدير روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي منصوب کرد.

همچنين از تلاشهاي آقاي باقر محمدي در زمان عهده دار بودن مديريت روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي ، تقدیر شد.