طي حكمي از سوي مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي آذربايجان شرقي مهندس «وحيد تاج مهر »بعنوان مدير روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي استان آذربايجان شرقي منصوب شد.

به گزارش قلم پرس، سید مرتضی نیرومند اسکوئی رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان آذربایجان شرقی، وحید تاج مهر را بعنوان مدیر روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی منصوب کرد.

همچنین از تلاشهای آقای باقر محمدی در زمان عهده دار بودن مدیریت روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی ، تقدیر شد.