مجلس شب هفت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی + گزارش تصویری
مجلس شب هفت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی + گزارش تصویری

مجلس شب هفت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی  توسط دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی  در مسجد طوبی تبریز برگزار شد،

مجلس شب هفت حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی  توسط دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی  در مسجد طوبی تبریز برگزار شد،

01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13