لزوم توجه جدی دانشگاه های استان به مسایل فرهنگی
لزوم توجه جدی دانشگاه های استان به مسایل فرهنگی

رئیس دانشگاه تبریز و رئیس کنگره شهدای استان با تاکید بر لزوم توجه جدی دانشگاه های استان به مسایل فرهنگی، گفت: باید با آموزش های صحیح جلوی برخی از ناهنجاری های اجتماعی و معضلات فرهنگی گرفته شود. به گزارش قلم پرس، دکتر پورمحمدی در هفدهمین جلسه کنگره شهدای دانشجوی استان آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم توجه جدی […]

رئیس دانشگاه تبریز و رئیس کنگره شهدای استان با تاکید بر لزوم توجه جدی دانشگاه های استان به مسایل فرهنگی، گفت: باید با آموزش های صحیح جلوی برخی از ناهنجاری های اجتماعی و معضلات فرهنگی گرفته شود.

به گزارش قلم پرس، دکتر پورمحمدی در هفدهمین جلسه کنگره شهدای دانشجوی استان آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم توجه جدی دانشگاه های استان به مسایل فرهنگی اظهار داشت: با توجه به معضلات فرهنگی دانشگاه ها، بحث فضای مجازی به آموزش های صحیح بین دانشجویان، باید با آموزش های صحیح جلوی برخی از ناهنجاری های اجتماعی و معضلات فرهنگی گرفته شود.

وی هم چنین از روسای دانشگاه ها خواست تا تمام فعالیت هایی که در دانشگاها انجام داده اند را به صورت مستند به دبیرخانه مرکزی دانشگاه تبریز ارسال نمایند.

وی هم چنین نکاتی در خصوص مراسم پیاده روی اربعین اشاره کرده و از روسای دانشگاه ها خواست تا همه در این امر فرهنگی سهیم باشیم و دانشجویان را برای این مراسم فرهنگی ترغیب نماییم.

در ادامه جلسه؛ مهندس قلیزاده، مسئول امور فرهنگی واحد استانی، به گزارش اجمالی جشنواره فضای مجازی و رسانه ملی کنگره شهدای دانشجو پرداخته و به تشریح اقدامات و فعالیت های انجام شده پرداختند.