شهردار منطقه ۶ تبریز از قاریان و حافظان شرکت کننده در بیست و ششمین دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم (مسجد جامع حکم آباد) تجلیل کرد. به گزارش قلم پرس، احمد انیسه طی مراسمی از قاریان و حافظان دارالقرآن حسین ابن علی(ع) که در بیست و ششمین دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم مسجد […]شهردار منطقه ۶ تبریز از قاریان و حافظان شرکت کننده در بیست و ششمین دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم (مسجد جامع حکم آباد) تجلیل کرد.

به گزارش قلم پرس، احمد انیسه طی مراسمی از قاریان و حافظان دارالقرآن حسین ابن علی(ع) که در بیست و ششمین دوره مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم مسجد جامع حکم آباد تبریز شرکت کرده بودند تجلیل کرد.