فیلم| وقتی تبریزی‌ها  خودروی حامل رئیس جمهور را متوقف کردند
فیلم| وقتی تبریزی‌ها  خودروی حامل رئیس جمهور را متوقف کردند

فیلم| وقتی تبریزی‌ها خودروی حامل رئیس جمهور را متوقف کردندفیلم| وقتی تبریزی‌ها خودروی حامل رئیس جمهور را متوقف کردند