فیلم| مژده رئیس جمهور به مردم آذربایجان چه بود؟فیلم| مژده رئیس جمهور به مردم آذربایجان چه بود؟