فوت ۴ خانم و آقا به همراه یک دختر ۵ ساله در انفجار تبریز/ احتمال افزایش فوتی‌هافوت ۴ خانم و آقا به همراه یک دختر ۵ ساله در انفجار تبریز/ احتمال افزایش فوتی‌ها