طرح اصلاح مسیرهای آبیاری ارقام ردیفی در فضاهای سبز تبریز به همت نیروهای حوزه فضای سبز تبریز در حال اجرا است. به گزارش قلم پرس، همزمان با فرا رسیدن بهار و آغاز فصل رویش درختان و گونه های مختلف فضای سبز، اصلاح مسیرهای آبیاری برای ارقام ردیفی موجود در این فضاها، در حال اجرا است. […]طرح اصلاح مسیرهای آبیاری ارقام ردیفی در فضاهای سبز تبریز به همت نیروهای حوزه فضای سبز تبریز در حال اجرا است.

به گزارش قلم پرس، همزمان با فرا رسیدن بهار و آغاز فصل رویش درختان و گونه های مختلف فضای سبز، اصلاح مسیرهای آبیاری برای ارقام ردیفی موجود در این فضاها، در حال اجرا است.
استفاده بهینه از منابع آبی و جلوگیری از هدر رفت آب، رشد و شکوفایی هرچه بیشتر این گیاهان و درختان و در نهایت، داشتن شهری سرسبز و زیبا از اهداف اجرای این طرح به شمار می رود.