طراحی چشم انداز و طرح جامع برای منطقه تاریخی فرهنگی تبریز
طراحی چشم انداز و طرح جامع برای منطقه تاریخی فرهنگی تبریز

شهردار منطقه ۸ تبریز طی جلسه ای با برخی از معماران و استاتید معماری تبریز، در خصوص طراحی پروژه های بازآفرینی شهری منطقه ۸ با آنان تبادل نظر کرد.

به گزارش قلم پرس، علی مدبر در این جلسه به طراحی  بالغ بر ۳۰ پروژه شهری و معماری توسط کارگروه طراحی منطقه ۸ اشاره کرده و از آماده سازی چشم انداز۱۰ساله و طرح جامع برای منطقه تاریخی فرهنگی تبریز برای تصویب در شورای شهر تبریز خبر داد.

او با اشاره به محوریت سرمایه گذاری در پروژه های مد نظر آتی منطقه، از برنامه ریزی منطقه برای جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی جهت مشارکت در اجرای پروژه های بازآفرینی شهری منطقه خبر داد.

در ادامه جلسه مدبر با اشاره به بلوک های باز آفرینی شهری منطقه ۸ تبریز اجرای این طرح را متحول کننده مناطق فرسوده منطقه دانست.

در ادامه جلسه بعد از نمایش پروژه های چشم انداز منطقه ۸، معماران و اساتید معماری دانشگاه تبریز، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص بهبود پروژه های آتی منطقه بیان داشتند.